Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku szkolnym istnieje możliwość ubiegania się o stypendium i zasiłek szkolny. Zasady przyznawania przedstawione są poniżej.

STYPENDIUM SZKOLNE:

  • przysługuje uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych , dwuletnich szkół policealnych i pomaturalnych  zamieszkałych na terenie gminy Rymanów.
  • dochód na osobę  w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł netto obliczonego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  • wnioski  na stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 21 lub ze strony internetowej www.rymanow.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 15 września br. w  Urzędzie Gminy w Rymanowie, pokój nr 21.

ZASIŁEK SZKOLNY - przysługuje uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji, wyłącznie z powodu zdarzenia  losowego. (wzór wniosku jak do stypendium szkolnego).

Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych przysługuje uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód miesięczny netto na 1 członka rodziny nie przekracza kwoty 539,00 zł za miesiąc sierpień 2014 roku.

Do wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć: zaświadczenie o dochodach (praca, działalność gospodarcza, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, zaświadczenie o powierzchni posiadanych gruntów rolnych powyżej 1 ha) oraz wszelkiego rodzaju zasiłkach i innych dodatkach z Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeżeli rodzina korzysta z zasiłku rodzinnego można przedłożyć zaświadczenie z GOPS, o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

Wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych można odebrać u Dyrektora Szkoły.

Termin składania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i dowodami zakupu podręczników upływa z dniem 5 września 2014 roku.

Środki na pomoc finansową zostaną przekazane bezpośrednio rodzicom uczniów po przedstawieniu dowodów zakupu podręczników.

 

Drodzy Rodzice i Przyjaciele Szkoły Podstawowej w Bziance

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bziance informuje, że szkoła kontynuuje współpracę z Fundacją Studencką "Młodzi-Młodym". W związku z tym wszyscy podatnicy mogą odprowadzać 1% podatku od swoich rocznych rozliczeń podatkowych dla Szkoły Podstawowej w Bziance.

W ramach dodatkowych zajęć, w naszej szkole zorganizowano KURS TAŃCA prowadzony przez instruktora Centrum Edukacji ATUT panią Agnieszkę Lorens. Spotkania odbywają się w każdy czwartek od 14.15 do 15.15.

Celem kursu jest kształcenie i rozwijanie umiejętności muzycznych i tanecznych, a także poszukiwanie dzieci posiadających szczególne uzdolnienia taneczne.