Informacje dla rodziców

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2013r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bziance informuje, że zgodnie z kryterium dochodowym dofinansowanie przysługuje uczniom kl I-III i kl. V SP z rodzin, których dochód miesięczny netto nie przekracza kwoty 456 zł z wyjątkiem uczniów kl I SP, gdzie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł.

Do wniosku o przyznanie dofinansowania należy dołączyć zaświadczenia o dochodach.

W przypadku wniosków składanych dla uczniów kl I SP, gdzie dochód ustalany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, można dołączyć zaświadczenie z GOPS o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego. W przypadku pozostałych wniosków jeśli rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zaświadczenie z GOPS o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

Jeśli wnioskodawca nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej ustala się dochód netto za poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Drodzy Państwo zmieniła się kwota dochodu z posiadanych gruntów rolnych. Dochód ustala się tylko dla gruntów o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego i wynosi on 250 zł z 1 ha.

Wnioski dostępne są u Dyrektora Szkoły.

Termin składania wniosków wraz z zaświadczeniami upływa 4 września 2013 r.

Środki na pomoc finansową zostaną przekazane bezpośrednio rodzicom uczniów po przedstawieniu dowodów zakupu podręczników w Urzędzie Gminy w Rymanowie.

 

Klasy 0 - III - pobierz

Klasa IV - pobierz

Klasa V - pobierz

Klasa VI - pobierz

 

Podręczniki do klasy I zostaną zakupione przez szkołę i będą bezpłatnie wypożyczone uczniom.

 

Klasa 0 - pobierz

Klasy II - III - pobierz

Klasa IV - pobierz

Klasa V - pobierz

Klasa VI - pobierz

 

Podręczniki do klas I, II i IV zostaną zakupione przez szkołę i będą bezpłatnie wypożyczone uczniom.

 

Klasa 0 - pobierz

Klasy I - III - pobierz

Klasa IV - pobierz

Klasa V - pobierz

Klasa VI - pobierz