Wywiadówki

Dnia 20 listopada 2014 r. o godzinie 1700 - czwartek - odbędzie się zebranie ogólne z rodzicami. Tematem spotkania jest przekazanie informacji dotyczących oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych szkoły. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami.

Również 20 listopada o godzinie 1600 (przed wywiadówką) zapraszamy rodziców uczniów klasy I i oddziałów przedszkolnych na indywidualne spotkania z Panią Urszulą Jurczyk - Czekańską - neurologopedą z Poradni w Miejscu Piastowym, gdzie można będzie uzyskać informacje o wynikach logopedycznych badań przesiewowych.

Zapraszamy do licznego udziału.

Dnia 17 września (środa) 2014 roku o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Zebranie będzie dotyczyć organizacji nowego roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!

W dniu 17 stycznia 2014 roku (piątek) o godz.17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Porządek zebrania:

  1. Podsumowanie pracy szkoły I półroczu roku szkolnego 2013/2014
  2. Zapoznanie z wynikami klasyfikacji semestralnej w roku szkolnym 2013/2014
  3. Indywidualne rozmowy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów na temat postępów w nauce i w zachowaniu uczniów.

Zapraszamy Państwa do licznego udziału.

Dnia 15.11.2013r. (piątek) o godz. 1700 odbędzie się zebranie ogólne z rodzicami. W trakcie spotkania omawiane będą wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, realizowanych na terenie szkoły.

Po zebraniu ogólnym zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas.

Zapraszamy do licznego udziału!

Dyrekcja Szkoły

Dnia 18 września (środa) 2013 roku o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Zebranie będzie dotyczyć organizacji nowego roku szkolnego w tym:

  • omówienie programu wychowawczego i programu profilaktyki,
  • poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • wybór przedstawicieli rodziców do rady oddziałowej rodziców (trójka klasowa),
  • wybór jednego przedstawiciela rady oddziałowej, wybranego w głosowaniu tajnym do rady rodziców,
  • składki na rzecz Komitetu Rodzicielskiego,
  • zapytania Rodziców.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2013 r. (środa) o godzinie 17.00.

Celem spotkania jest udzielenie informacji o postępach i zachowaniu uczniów, ustalenie terminu i miejsca wycieczki szkolnej, indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów, sprawy różne.