Strona główna Wywiadówki

Informacja

W dniu 17 stycznia 2014 roku (piątek) o godz.17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Porządek zebrania:

  1. Podsumowanie pracy szkoły I półroczu roku szkolnego 2013/2014
  2. Zapoznanie z wynikami klasyfikacji semestralnej w roku szkolnym 2013/2014
  3. Indywidualne rozmowy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów na temat postępów w nauce i w zachowaniu uczniów.

Zapraszamy Państwa do licznego udziału.

 

Wywiadówka

Dnia 15.11.2013r. (piątek) o godz. 1700 odbędzie się zebranie ogólne z rodzicami. W trakcie spotkania omawiane będą wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, realizowanych na terenie szkoły.

Po zebraniu ogólnym zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas.

Zapraszamy do licznego udziału!

Dyrekcja Szkoły

 

Informacja

Dnia 18 września (środa) 2013 roku o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Zebranie będzie dotyczyć organizacji nowego roku szkolnego w tym:

  • omówienie programu wychowawczego i programu profilaktyki,
  • poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • wybór przedstawicieli rodziców do rady oddziałowej rodziców (trójka klasowa),
  • wybór jednego przedstawiciela rady oddziałowej, wybranego w głosowaniu tajnym do rady rodziców,
  • składki na rzecz Komitetu Rodzicielskiego,
  • zapytania Rodziców.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!

 

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2013 r. (środa) o godzinie 17.00.

Celem spotkania jest udzielenie informacji o postępach i zachowaniu uczniów, ustalenie terminu i miejsca wycieczki szkolnej, indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów, sprawy różne.

 

Informacja o wywiadówce

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2013 r. (czwartek) o godz. 1600 odbędzie się spotkanie z rodzicami (wywiadówka).

Wywiadówka rozpocznie się zebraniem ogólnym, następnie odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas, gdzie zostaną podane informacje dotyczące ocen z przedmiotów i zachowania za I półrocze roku szkolnego 2012/2013.
Potem będzie można spotkać się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (konsultacje indywidualne).
Zapraszamy!
 

Informacja o wywiadówce

Informujemy, że w dniu 19 listopada 2012 r. (poniedziałek) o godz. 1700 odbędzie się spotkanie z rodzicami (wywiadówka).

Tematem spotkania będzie informacja o ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowaniu uczniów oraz sprawy bieżące.

Wywiadówka tradycyjnie rozpocznie się spotkaniem ogólnym a następnie odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami.

 

Koronawirus

Dla naszej szkoły

Szukaj

Nasza szkoła

Bip

Kto nas odwiedza ?

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 

Zegar szkolny

Koniec roku szkolnego za: